مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سهیلا ریاحی نژاد, اعظم فروغی پور, لیلا دهقانی, سعادت حاجی زاده, "The comparative study of Yaz and Ovocept-ld on patients with simple ovarian cysts referring to Iran-Isfahan Shariati Hospital", Advanced Biomedical Research, Vol 3, 2014, PP.1-9
    Status: Available PDF
2. لیلا دهقانی, رخساره معمار, غلامرضا عسکری, فریبرز خوروش, وحید شایگان نژاد, شقایق حاجوی جوانمرد, "The Effect of Pioglitazone on the Alzheimer", International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, 2013, PP.205-210
    Status: Available PDF
3. منصوره احمدی فراز, حیدر علی عابدی, مهرداد آذربرزین, لیلا دهقانی, رخساره معمار, "Anxiety of Women Employees and The Process of Maternal Role", International Journal of Preventive Medicine, Vol 4, 2013, PP.262-269
    Status: Available PDF
4. رخساره معمار, وجیهه نوربخش, سارا حسین پور, "Evaluating sex hormone levels in reproductive age women with multiple sclerosis and their relationship with disease severity", Journal of Research in Medical Sciences, Vol 17, 2012, PP.882-885
    Status: Available PDF
5. اعظم فروغی پور, فرح فیروزه, عطاالله قهیری, وجیه نوربخش, "The effect of perineal control with hands-on and hand-poised methods on perineal trauma and delivery outcome", Journal of Research in Medical Sciences, Vol 16, 2011, PP.1040-1046
    Status: Available PDF
6. مهشید معینی مهر, اعظم فروغی پور, صبیحه شکرانی, شادی گلی, بهرام سلیمانی, "افسردگي حين بارداري و بروز پره اکلامسي در سه ماهه سوم بارداري زنان مراجعه کننده به مراکز مراقبتهاي پره ناتال شهر اصفهان 89 تا 91", مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي , Vol 12, 1394, PP.103-110
    Status: Available PDF
7. اعظم فروغی پور, رخساره معمار, "تعيين ميزان تستوسترون سرمي در زنان سنين باروري مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس و رابطه آن با شدت بيماري", فصلنامه يافته, Vol 16, 1393, PP.110-117
    Status: Available PDF
8. فاطمه سلمانی, سهیلا ریاحی نژاد, "Comparison of Two Methods of Second Stage of Labor Management", Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciencs, Vol 21, 1392, PP.255-267
    Status: Available PDF
9. فاطمه سلمانی, احمد عنیی, "Pregnancy outcomes in women with multiple sclerosis", Arak Medical University Journal (AMUJ, Vol 6, 1391, PP.74-81
    Status: Available PDF
10. مرجان گلی, احمد رضا همت, "Risk Factors of Gestational Diabetes Mellitus in Iranian", Health System Research, Vol 2, 1391, PP.282-289
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی