دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 بارداري و زايمان
2 بيماريهاي زنان
3 بيماريهاي نوزادان
4 بيماريهاي داخلي و جراحي
5 پرستاري مادران و نوزادان
6 جمعيت و تنظيم خانواده
7 اصول و فنون پرستاري و مامايي
8 فيزيولوژي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات