سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد آموزش مامايي دانشکاه علوم پزشکي شيراز ايران -
کارشناسی مامايي دانشکاه علوم پزشکي اصفهان ايران -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1392

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان