کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
استفاده از هوش مصنوعي ChatGPT در نوشتن مقالات : فرصتها و چالشها 1402/04/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد مركز تحقيقات انرژي
آشنايي با منطق فازي ، طراحي و پياده سازي سيستم هاي خبره فازي 1401/03/25 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
فضاي مجازي و سواد رسانه اي 1401/06/21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با نحوه نگارش طرح درس 1401/06/21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با آيين نامه هاي آموزشي 1401/06/21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي 1401/07/17 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
علم سنجي و منابع الکترونيک 1401/11/26 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نقش اساتيد در ارتقاي سلامت رواني و اجتماعي دانشجويان 1402/05/15 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
روش تحقيق فني و مهندسي 1402/09/14 دانشگاه آزاد اسلامي - سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي - سازمان مرکزي
آشنايي با قوانين پيش دفاع و دفاع از رساله دكتري 1402/11/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کسب و کار آنلاين 1402/01/27 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
شبکه هوشمند 1402/11/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با تفسير سوره مبارکه برائت 1402/07/16 دانشگاه آزاد اسلامي - سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي - سازمان مرکزي
توانمند سازي اساتيد هميار فرهنگي 1402/11/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تفسير سوره انبياء 1403/02/31 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تبيين سند تحول و تعالي دانشگاه 1403/02/25 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره مقدماتي طرح اعتلا (استاني) 1402/11/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مالکيت فکري و معنوي 1402/12/16 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
فلسفه اخلاق 1402/05/15 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نشر کتب علمي و امور کتابخانه ها 1402/11/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تهديدهاي تلفني (تخليه تلفني) 1401/06/21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
درآمدي بر امر به معروف و نهي از منکر 1402/06/01 دانشگاه آزاد اسلامي - سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي - سازمان مرکزي
تفسير سوره مبارکه نمل 1401/06/21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با آيين نامه جديد ارتقاء اعضاي هيات علمي 1401/06/21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دانش افزايي معارف فاطمي 1401/11/15 دانشگاه آزاد اسلامي - سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي - سازمان مرکزي


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
شبکه هاي مبتني بر نرم افزار (Software Defined Network) 1402/09/28 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
شبکه هاي مبتني بر نرم افزار (Software Defined Network) 1400/11/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد