کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
استفاده از هوش مصنوعي ChatGPT در نوشتن مقالات : فرصتها و چالشها 1402/04/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد مركز تحقيقات انرژي


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده