مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمد رستمی, محمدرضا فرقانی, رضا سورانی, "Effective Approach Based on concepts and concepts features Parameters for Detecting Semantic Web Services", Journal of Advances in Computer Research, Vol 10-3, 2019, PP.41-63
    Status: Unavailable PDF
2. محمد رستمی, محمدرضا فرقانی, رضا سورانی, "Effective Approach Based on concepts and concepts features Parameters for Detecting Semantic Web Services", Journal of Advances in Computer Research, Vol 10-3, 2019, PP.41-63
    Status: Unavailable PDF
3. محمد رستمی, روزیتا جمیلی, الهه نشاط, محمدرضا فرقانی, "بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي بر فرهنگ و باورهاي ديني هويت کاربران مطالعه موردي: کاربران استان اصفهان", فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه ازاد اسلامي واحد شوشتر, Vol 37, 1396, PP.51-76
    Status: Unavailable PDF
4. محمد رستمی, روزیتا جمیلی, الهه نشاط, محمدرضا فرقانی, "بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي بر فرهنگ و باورهاي ديني کاربران مطالعه موردي کاربران استان اصفهان", فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه ازاد اسلامي واحد شوشتر, Vol 11, 1396, PP.51-76
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. محمد رستمي, محمدرضا فرقاني, مریم شماعی, محمدرضا سلطان, , "ارائه الگوريتمي براي خوشه بندي شبكه Ad Hoc با مدل سازي دو لايه اي يادگيري با وزن دهي افزايشي نودها", دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي دانش بنيان در مهندسي كامپيوترو فناوري اطلاعات, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
2. محمدرضا فرقاني, اميرحسن منجمي, محمد رستمي, , "بکارگيري فن آوري هاي جديد سيستم هاي تصميم يار (DSS) در بهينه سازي مديريت منابع سازماني و بهبود مشتري مداري در e-CRM", دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي دانش بنيان در مهندسي كامپيوترو فناوري اطلاعات, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. محمدرضا فرقانی, محمد رستمی, علیرضا نوروزی, , "مروري بر الگوريتم هاي تركيبي مديريت چند پرس و جويي در بانك اطلاعاتي توزيع شده", 2nd National conference on computer engineering, big data and algorithms, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجلسي, 1396
    Status: Unavailable PDF
4. محمدرضا فرقانی, محمدرضا سلطان آقایی, , "بهينه سازي توزيع سلول هايMulticast و Broadcast در سوئيچ هاي تقاطعي ATM", چهارمين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران معماري برق و مکانيک ايران, دانشگاه فرهنگيان استان گلستان, 1395
    Status: Unavailable PDF
5. محمد رستمی, محمدرضا فرقانی, الهه نشاط, , "ارايه سيستم هوشمند براي تشخيص زودهنگام بيماري ROP در نوزادان", همايش ملي دانش و فناوري مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران, تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF