سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي کامپيوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ايران 1402
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسي مشهد ايران 1381
کارشناسی مهندسي کامپيوتر -سخت افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1377

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديرگروه آموزشي كارداني كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد -آموزشكده فني سما 1380 1401
معاون آموزشي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - دانشكده فني سما 1381 1384
مدير گروه آموزشي كارشناسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400 1402

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 شبکه هاي کامپيوتري - برنامه نويسي