کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه زايمان فيزيولوژيک 1396/04/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مرکز تحقيقات توسعه ي علوم پرستاري و مامايي
آشنايي با کمک هاي اوليه در زايمان 1396/08/24 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد مرکز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي