جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
کسب رتبه سوم براي ارائه مقاله مالتيپل اسکلروزيس و حاملگي 1386 دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد فرح فیروزه
کسب رتبه ي سوم براي ارائه مقاله Evaluation of short term health promotion program on the students life style behaviors 2008 کنگره ي بين المللي IHPQS تايلند پروانه خراسانی
فرح فیروزه
اکبر حسن زاده