دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 بهداشت مادر و کودک
2 تشريح 1 کارشناسي
3 تنظيم خانواده وجمعيت شناسي
4 فيزيوپاتولوزي بيماريهاي داخلي جراحي
5 کارآموزي در عرصه بهداشت مادر و کودک
6 بارداري و زايمان1
7 پرستاري و بهداشت مادران ونوزادان 1و2 کارشناسي
8 بهداشت مادر وكودك کارشناسي
9 بارداري و زايمان 1 کارشناسي
10 کاراموزي در عرصه بهداشت مادر و کودک کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 بهداشت مادر و کودک جزوات و بخش نامه هاي وزارت بهداشت و درمان - بهداشت مادر و کودک پروانه رضا سلطاني و سوسن پارسا
2 پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان 1 و 2 پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان ليفر
3 بارداري و زايمان 1 بارداري و زايمان ويليامز
4 تشريح 1 بارداري و زايمان ويليامز - اناتومي گري
5 کاراموزي در عرصه بهداشت جزوات و بخش نامه هاي وزرات بهداشت و درمان

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات