مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1395/03/30 بوکلت مراقبت هاي ادغام يافته کودک سالم اين جزوه براي اموزش دانشجويان مامايي در واحد کاراموزي بهداشت مادر و کودک کاربرد دارد ...
2 1395/03/22 دستورالعمل راهنماي کشوري ايمنسازي اين جزوه براي اموزش دانشجويان مامايي در بخش واکسيناسيون کاربرد دارد ...
3 1394/09/22 بوکلت مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال مانا اين جزوه براي آموزش دانشجويان مامايي در کارآموزي بهداشت مادر و کودک کاربرد دارد ...
4 1394/09/22 بررسي تاريخچه 42 مادر فوت شده در سال 1390 (بر اساس فرمهاي نظام مراقبت مرگ مادري) اين جزوه براي دانشجويان مامايي در کاراموزي بهداشت مادر و کودک و کاراموزي هاي بارداري و زايمان کاربرد دارد ...
5 1394/09/22 زيج حياتي اين جزوه براي اموزش دانشجويان مامايي و پرستاري در کاراموزي در عرصه بهداشت مادر و کودک و بهداشت جامعه کاربرد دارد ...
6 1394/09/22 راهنماي جامع تغذيه مادران باردار و شيرده اين کتابچه براي اموزش دانشجويان مامايي در کاراموزي بهداشت مادر و کودک کاربرد دارد ...
7 1394/09/22 سرشماري عمومي نفوس و مسکن 90 اين کتابچه براي استخراج اطلاعات جمعيتي کشور در کاراموزي در عرصه بهداشت مادر و کودک و بهداشت جامعه دانشجويان مامايي و پرستاري کاربرد دارد ...
8 1394/09/22 دستورالعمل عوارض ناشي از واکسن مورد استفاده براي دانشجويان مامايي و پرستاري ...
9 1394/09/22 چگونه فشار خون را اندازه گيري کنيم ؟ قابل استفاده براي دانشجويان مامايي و پرستاري ...
10 1394/09/22 دستورالعمل غربالگري ديابت در بارداري قابل استفاده براي دانشجويان مامايي ...
11 1394/09/22 تغذيه کودک اين جزوه در اموزش دانشجويان مامايي و پرستاري در کاراموزي بهداشت مادر و کودک و پرستاري مادر و نوزاد کاربرد دارد ...
12 1394/09/22 احيا نوزاد اين جزوه براي اموزش دانشجويان مامايي و پرستاري در کاراموزي نوزادان و پرستاري مادر و نوزاد کاربرد دارد ...
13 1394/09/22 شناسنامه سلامت بانوان ايراني (سبا) اين جزوه براي آموزش دانشجويان مامايي و پرستاري در کاراموزي بهداشت مادر و کودک و بهداشت جامعه کاربرد دارد ...
14 1394/09/22 شيوه نامه غربالگري و تشخيص ناهنجاري هاي جنيني اين بخش نامه در اموزش دانشچويان مامايي در کاراموزي بهداشت مادر و کودک کاربرد دارد ...
15 1394/12/01 دستورالعمل تفسير پاپ اسمير اين دستورالعمل براي دانشجويان مامايي در كاراموزي بهداشت مادرو كودك و زنان و براي دانشجويان پرستاري در كاراموزي پرستاري مادرو نوزاد كاربرد دارد ...
16 1394/12/01 پيشگيري از ترمبوامبولي در بارداري كاربدر براي دانشجويان پرستاري و مامايي در بخش هاي مختلف بيمارستاني و مراكز بهداشتي ...
17 1395/03/05 بهداشت مواد غذايي وي‍ژه دانشجويان ترم 2 مامايي( اصول خدمات بهداشتي ) ...
18 1395/03/05 بيماريهاي منتقله از راه اب ويژه دانشجويان مامايي ترم دو ( اصول خدمات بهداشتي ) ...
19 1396/01/28 برنامه كشوري مادري ايمن وي‍ژه دانشجويان مامايي ...