سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مامايي علوم پزشکي اصفهان ايران 1374
کارشناسی مامايي علوم پزشکي اصفهان ايران 1370

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه بهداشت خانواده دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1376 1378
مدير گروه مامايي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1378 1383
معاون دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد نجف آباد 1397 1397
مدير امور پزوهشي و اموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامايي 94 94

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سرطانهاي زنان- غربالگري- شاخص هاي باروري -اموزش بهداشت
2 آموزش بهداشت
3 باروري و ناباروري