طرحهای پژوهشی

1. هما موحدنژاد آتوسا محمدی کلیدسر مهدی شریفی خالق بهروز دهکردی شروان فکری ارشاد , "تشخيص گلوگاه در فرايندهاي سلامت با استفاده از فرايندکاوي", تاریخ تصویب طرح :1401/12/01, تاریخ خاتمه :1402/07/03