سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي دانشگاه شيراز ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي دانشگاه شيراز ايران 1391
کارشناسی مهندسي کامپيوتر - سخت افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1387

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير اجرايي مرکز تحقيقات مه داده 1395 1397
مدير گروه تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1399
مدير گروه تحصيلات تکميلي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1399 1401
مدير گروه تحصيلات تکميلي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1403

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 هوش مصنوعي - يادگيري ماشين
2 الگوريتم هاي پردازش تکاملي
3 تحليل بافت تصاوير
4 تحليل تصاوير پزشکي
5 دسته بندي الگوهاي بصري
6 يادگيري عميق