مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهدی علیخانی, مهدی فضیلتی, , "اثرات نقص‌ طراحي و ساخت بر نگهداري ساختمان (مطالعه موردي: ساختمان‌هاي خوابگاه‌هاي دانشجويي دانشگاه شهرکرد)", نخستين کنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب, تبريز, 1400
    Status: Available PDF