دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 طراحي سازه هاي بتن آرمه I
2 طراحي سازه هاي بتن آرمه 2
3 اصول مهندسي زلزله
4 بارگذاري
5 زبان تخصصي
6 کاربرد کامپيوتر

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات