مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. نگار طالبی, مریم فرخی, "The Role of Light and Color in Urban Beautification and its Impact on the Perception of Citizens", Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, Vol 1, 2016, PP.36-43
    Status: Unavailable PDF
2. مرتضی میرغلامی, سیده مهسا غمخوار, مریم فرخی, "The Impact of Digital Architecture on the Cityscapes", مجله بين المللي مهندسي معماري و شهرسازي , Vol 13, 2013, PP.85-91
    Status: Available PDF
3. مريم فرخي, شهاب كريمي نيا , "ارزيابي نقش فرم شهري در مصرف انرژي توده هاي ساختماني و آسايش حرارتي فضاهاي باز شهري در اقليم گرم و خشک", جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 44/11, 1401, PP.58-78
    Status: Unavailable PDF
4. مجتبي جانقربان , شهاب كريمي نيا , مريم فرخي, مهسا جعفري, "بررسي نقش عناصر پوسته بناي بلند مرتبه در کاهش مصرف انرژي (نمونه موردي: برج‌ هاي مسکوني پزشکان آبشار اصفهان)", مطالعات محيطي هفت حصار, Vol 41-11, 1401, PP.86-69
    Status: Available PDF
5. مریم فرخی, محمد سعید ایزدی, مهرداد کریمی مشاور, "تحليل کارايي انرژي در مدل‌هاي بافت شهري اقليم گرم و خشک", مطالعات معماري ايران, Vol 13, 1397, PP.127-148
    Status: Unavailable PDF
6. حسن سجادزاده, مریم فرخی, "تبيين رابطه متقابل الگوهاي رفتاري و مورفولوژي خيابان هاي شهري - نمونه موردي : خيابان هاي مرکزي بافت تاريخي شهر همدان", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي , Vol 3-12, 1393, PP.59-74
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. پرهام پژماني, مريم فرخي, , "تدوين مدل مفهومي برنامه راهبردي در راستاي كاهش آلودگي هوا با تاكيد بر رويكرد TOD", دومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب, دانشگاه هنر اسلامي تبريز, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. درسا حسامي, مريم فرخي, , "بررسي پهنه هاي اکولوژيکي کشاورزي شهري با تاکيد بر رويکرد شهرسازي تاکتيکي، نمونه موردي: منطقه 15 اصفهان", دومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب, دانشگاه هنر اسلامي تبريز, 1401
    Status: Unavailable PDF
3. محمد محسن پور, مريم فرخي, , "عوامل مؤثر بر تاب آوري اجتماعي در قرارگاههاي رفتار جمعي (نمونه موردي: محله جلفاي شهر اصفهان)", دومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب, دانشگاه هنر اسلامي تبريز, 1401
    Status: Unavailable PDF
4. مريم اسماعيل زاده , مریم فرخی , , "واکاوي جايگاه رنگ بر اساس شاخصه هاي هويتي شهر و ترجيحات محيطي شهروندان ", هفتمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست , تهران , 1400
    Status: Unavailable PDF
5. مینا هرندی, مریم فرخی, , "پياده راه، حلقه ي مفقوده حمل و نقل پايدارِ انسان محور ", اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار, دانشکده فني شهيد مفتح همدان ., 1392
    Status: Available PDF
6. مریم فرخی, مینا هرندی, , "جايگاه و نقش کودکان در شهر خلاق ، با تأکيد بر فضاهاي شهري آموزش دهنده ", اولين همايش ملي شهر خلاق ؛ ايده ها و چالش ها در ايران , قشم ., 1392
    Status: Available PDF
7. محمد باقری, مریم فرخی, , "تأملي بر مفهوم تجربيات فضايي در مکان هاي پايدار شهري (نمونه موردي : ميدان صاحب الامر تبريز) ", اولين همايش ملي فضاهاي عمومي شهري پايدار , دانشگاه هنر تهران, 1392
    Status: Available PDF
8. مرتضی میرغلامی, مریم فرخی, , "تأملي بر مفهوم زندگي روزمره در پياده راه هاي شهري ( نمونه موردي : پياده راه تربيت تبريز )", همايش بين المللي زندگي پياده در شهر , سالن همايش هاي بين المللي برج ميلاد , 1390
    Status: Available PDF
9. محمد تقی پیربابایی, مريم فرخي, , "تأملي بر مفهوم منظر شهري در شهرهاي ايراني - اسلامي از گذشته تا به حال", اولين همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي, دانشگاه هنر اسلامي تبريز , 1390
    Status: Available PDF
10. مریم فرخی, عاطفه صالحی, , "تأملي بر مفهوم امنيت اجتماعي در فضاهاي شهري ايران از گذشته تا به حال ", همايش ملّي معماري پايدار زيست محيطي با رويکرد اصلاح الگوي مصرف, يزد-مرکز مطالعات معماري و شهرسازي ايران, 1389
    Status: Available PDF
11. مریم فرخی, , "نقش محور هاي پياده در توسعه پايدار شهرها", اولين همايش ملي توسعه ي شهري پايدار در ايران , دانشگاه تهران ., 1389
    Status: Available PDF