دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 کارگاه طراحي شهري 1 / کارشناسي ارشد طراحي شهري / نيمسال اول 93-1392 و 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
2 کارگاه طراحي شهري 2 / کارشناسي ارشد طراحي شهري / نيمسال دوم 93-1392 و نيمسال اول و دوم 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
3 زيبايي شناسي شهري / کارشناسي ارشد طراحي شهري/ نيمسال اول 93-1392 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
4 تجارب طراحي شهري در ايران / کارشناسي ارشد طراحي شهري/ نيمسال اول 93-1392 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
5 نوسازي و بهسازي بافت هاي کهن / کارشناسي ارشد طراحي شهري / نيمسال اول 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
6 تحليل شکل و فضاي شهري / کارشناسي ارشد طراحي شهري/ نيمسال دوم 93-1392 و 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
7 تجارب طراحي شهري در جهان / کارشناسي ارشد طراحي شهري / نيمسال دوم 93-1392 و نيمسال اول و دوم 94-1393 / دانشگاه علوم و تحقيقات واحد همدان کارشناسي ارشد
8 طرح شهرسازي 3 /مهندسي شهرسازي / نيمسال دوم 92-1391 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان ليسانس
9 گرافيک رايانه در شهرسازي /مهندسي شهرسازي / نيمسال اول 92-1391 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان ليسانس
10 اصول و مباني معماري / مهندسي معماري / نيمسال اول 92-1391 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده ( فارس ) ليسانس
11 مباني طراحي 1 / مهندسي شهرسازي / نيمسال اول 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان ليسانس
12 مباني طراحي 2 / مهندسي شهرسازي / نيمسال اول 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان ليسانس
13 هندسه ترسيمي / مهندسي معماري / نيمسال اول 92-1391 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده ( فارس ) ليسانس
14 طرح نهايي / کارشناسي ارشد طراحي شهري کارشناسي ارشد
15 طرح شهرسازي 1 / مهندسي شهرسازي / نيمسال دوم 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد کارشناسي مهندسي شهرسازي
16 مباني و روش هاي طراحي شهري / مهندسي شهرسازي / نيمسال دوم 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد کارشناسي شهرسازي
17 مباني و روش هاي طراحي شهري / مهندسي شهرسازي / نيمسال دوم 95-1394 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد کارشناسي شهرسازي
18 طرح نهايي / مهندسي شهرسازي کارشناسي
19 طراح 3 كارشناسي ارشد معماري و انرژي - طراحي شهري و انرژي / كارشناسي ارشد معماري كارشناسي ارشد
20 مطالعات تطبيقي نظريه هاي جديد شهرسازي / دكتري تخصصي شهرسازي دكتري تخصصي
21 تجارب برنامه ريزي شهري در ايران و جهان / دكتري تخصصي شهرسازي دكتري تخصصي
22 شبيه سازي انرژي در ساختمان و کاربرد نرم افزار / كارشناسي ارشد معماري و انرژي كارشناسي ارشد
23 مباني نظري طراحي شهري / كارشناسي ارشد طراحي شهري كارشناسي ارشد
24 زبان تخصصي / كارشناسي ارشد طراحي شهري كارشناسي ارشد
25 روش تحقيق علمي پيشرفته (تدوين پايان نامه) / كارشناسي ارشد طراحي شهري كارشناسي ارشد
26 كارگاه برنامه ريزي شهري / كارشناسي ارشد كارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مباني طراحي 2 فرم ، فضا ، نظم - مبادي سواد بصري - زيبايي شناسي در معماري - مباني نظري و فرايند طراحي شهري
2 مباني طراحي 1 مشق معماري - فرم، فضا ، نظم - مبادي سواد بصري

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
چهارشنبه كارگاه شهرسازي 1 8 - 12 -
چهارشنبه مباني نظري طراحي شهري (2) 14:15 الي 17 كارشناسي ارشد طراحي شهري