سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری طراحي شهري بوعلي سينا همدان ايران 1396
کارشناسی ارشد طراحي شهري هنر اسلامي تبريز ايران 1390
کارشناسی شهرسازي شيخ بهايي اصفهان ايران 1388

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه کليه مقاطع تحصيلي رشته شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1401
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده هنر، معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400 1402

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 حوزه هاي نظري طراحي شهري ؛ کيفيت هاي محيطي ، مکان سازي و ....
2 مورفولوژي شهري پايدار
3 کارآيي انرژي در معماري و شهرسازي
4 طراحي بافت هاي شهري انرژي كارا
5 طراحي اقليمي بر اساس شاخصه هاي آسايش حرارتي
6 كاهش اثرات جزاير حرارتي و مصرف انرژي
7 توسعه شهري كم كربن