کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
قوانين شهرداري 1394/07/20 شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان
آشنايي با انواع مقررات در نظام حقوقي ايران 1397/03/09 مجلس شوراي اسلامي اداره كل منابع انساني مجلس شوراي اسلامي