طرحهای پژوهشی

1. مسعود حيدري نرگس عطريان حامد عطايي نظري , "بررسي عوامل موثر بر حفظ ونگهداشت نيروي انساني و ارائه راهکارهاي مناسب (مطالعه موردي: مديريت امورحقوقي شهرداري اصفهان)", تاریخ تصویب طرح :1396/02/23, تاریخ خاتمه :1396/08/25
2. محمد مهدي غمامي , "جهات ابطال عوارض شوراهاي اسلامي در ديوان عدالت اداري", تاریخ تصویب طرح :1396/02/20, تاریخ خاتمه :1396/12/21