مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمدجواد رضایی زاده, فرامرز عطریان, "The Conditions of the Right to Defense in Administrative Law: A Comparative Study of the Iranian Legal Systems and the EU", Indian Journal of Natural Sciences, Vol 5, 2015, PP.8301-8309
    Status: Unavailable PDF
2. اسماعیل ارتگلی فراهانی, فرامرز عطریان, یاسر روستایی حسین آبادی , "نقش احزاب در توسعه سياسي ايران با تأکيد بر شايسته سالاري", فصلنامه علمي جامعه شناسي سياسي انقلاب اسلامي, Vol 14, 1402, PP.277-296
    Status: Available PDF
3. محمد حسین خوزانی, فرامرز عطریان, غلامحسین مسعود, "واکاوي شاخصه هاي تضمين شفافيت در انتخابات رياست جمهوري (مطالعة ابعاد ناظر به نامزدهاي انتخاباتي)", فصلنامه دانش حقوق عمومي, Vol 41, 1402, PP.127-150
    Status: Unavailable PDF
4. مازیار سعیدی, مسعود راعی, فرامرز عطریان, "همگرايي ميان جريان آزاد اطالعات، مالکيت بر اطالعات و حاکميت", مطالعات فقه اقتصادي, Vol 4-5, 1401, PP.103-125
    Status: Available PDF
5. مازیار سعیدی, مسعود راعی, فرامرز عطریان, "همگرايي ميان جريان آزاد اطلاعات، مالکيت بر اطلاعات و حاکميت", فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي, Vol 4-5, 1401, PP.103-125
    Status: Available PDF
6. مسعود آرایی, فرامرز عطریان, "واکاوي هيئــت حــل اختــاف مــاده ّ 38قانــون اصــاح و تســري آييننامـه معامـات شـهرداري تهـران بـه کانشـهرها و نظـارت بــر آراي آن", فصلنامـه علمي پژوهشهاي نوين حقوق اداري, Vol 4-12, 1401, PP.105-128
    Status: Available PDF
7. مهرناز صیرفیان باب الدشتی, فرامرز عطریان , غلامحسین مسعود, "مفهوم کار شايسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهي به منابع فقهي", فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي, Vol 4-2, 1401, PP.235-252
    Status: Available PDF
8. Rana NadAli Jalukhani, Mohsen Shekarchizadeh, Faramarz Atrian, "مطالعه تطبيقي تدابير سرکوبگري در قبال اعمال مخل رقابت اقتصادي در سياست جنايي تقنيني ايران و اتحاديه اروپا", تحقيقات حقوقي بين المللي, Vol 15-55, 1401, PP.235-251
    Status: Available PDF
9. نرگس عطريان, فرامرز عطريان, "طراحي الگوي تدريس پرورش تفكر فلسفي در دوره ابتدايي", تفكر و كودك پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي, Vol 12-1, 1400, PP.183-202
    Status: Unavailable PDF
10. بابک اصغر زاده, فرامرز عطریان, غلامحسین مسعود, "تاملي بر جايگاه حق بر توسعه پايدار با رويکرد به نقش دولتها", فصلنامه تخصصي علوم سياسي, Vol 17-54, 1400, PP.45-73
    Status: Unavailable PDF
11. نرگس عطریان, فرامرز عطریان, ریحانه سادات سجادی, "ارزيابي رابطه ميان استفاده جوانان شاهين شهر از تلگرام و فيلترينگ آن با کيفيت زندگي آنان", فصلنامه علمي وسايل ارتباط جمعي _ رسانه, Vol 32, 1400, PP.203-234
    Status: Available PDF
12. مهرداد بدیحی, غلامحسین مسعود, فرامرز عطریان, "دولت رفاه و آموزش و پرورش رايگان با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران", مجله حقوق پزشکي, Vol 15, 1400, PP.91-107
    Status: Available PDF
13. محمد رضا حبیبی, مسعود راعی, فرامرز عطریان, "مقايسه نظريه ولايت فقيه در انديشه امام خميني(ره) و خلافت اسلامي اخوان المسلمين در انديشه حسن البناء", فصلنامه علمي رهيافت, Vol 15-55, 1400, PP.81-98
    Status: Available PDF
14. فيروزه احمدي, علي مشهدي , فرامرز عطریان, "تحول در مفهوم حکمراني گذار از حکمراني سنتي به حکمراني مدرن الکترونيک", فصلنامه پژوهش‏هاي حقوقي ميان رشته اي, Vol 2-2, 1400, PP.31-47
    Status: Available PDF
15. امير سعيد كاوياني, علي مشهدي, فرامرز عطريان, "تحليل لايحه جامع شفافيت و تاثير آن بر کاهش فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري", تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل, Vol 13-50, 1399, PP.215-234
    Status: Available PDF
16. نادر شكري, فرامرز عطريان, مسعود راعي, "مقايسه مراجع قضاوتي ورزش ايران با مراجع قضاوتي فرا ملي ورزش", فصلنامه پژوهش­ هاي سياسي و بين­ المللي, Vol 11-45, 1399, PP.399-413
    Status: Available PDF
17. حمید صالحی هفشجانی, فرامرز عطریان , غلامحسین مسعود, "نقش نظارت در حکمراني خوب", فصلنامه علمي جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 3-4, 1399, PP.2288-2298
    Status: Available PDF
18. افشار اكبري, ولي رستمي, فرامرز عطريان, "بررسي تطبيقي مسئوليت مدني دولت و مراجع رسيدگي‌کننده به آن در حقوق ايران و انگلستان", پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه‌­هاي علوم انساني, Vol 19-12, 1398, PP.59-79
    Status: Available PDF
19. مسعود خسروي, فرامرز عطريان, محمد شريف شاهي, "بررسي نظارت-مهار قراردادهاي نفتي در پرتو اصول ذاتي نظارت", حقوق اداري, Vol 7-20, 1398, PP.67-93
    Status: Available PDF
20. رسول احمدي, فرامرز عطريان, محمد مهدي غمامي, "بررسي اقتصاد مقاومتي در پرتو اصل آزادي کسب و کار", دانش حقوق عمومي, Vol 8-23, 1398, PP.107-128
    Status: Available PDF
21. زینب باغبان صبور, فرامرز عطریان, مسعود راعی, "سازوکارهاي تحقق حق برتوسعه پايدار جهاني در عرصه محيط زيست", فصلنامه علمي جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 8, 1398, PP.610-630
    Status: Available PDF
22. فرامرز عطريان, سعيد خاني والي زاده, "انتخاب شهردار در نظام حقوقي ايران و فرانسه", مجله مطالعات حقوق تطبيقي, Vol 9-2, 1397, PP.709-731
    Status: Available PDF
23. فهيمه مطلبي, فرامرز عطريان, "حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در نظارت بر آراء دادگاههاي اداري", فصلنامه مطالعات حقوق, Vol 2-20, 1397, PP.45-56
    Status: Unavailable PDF
24. فرامرز عطریان, سعید خانی والی زاده, "انتخاب شهردار در نظام حقوقي ايران و فرانسه", مطالعات حقوق تطبيقي, Vol 9-2, 1397, PP.709-731
    Status: Available PDF
25. فیروزه احمدی, علی مشهدی, فرامرز عطریان, "سهم فضاي مجازي در تحولات حکمراني الکترونيک با تاکيد برتضمين حقوق شهروندي", فصلنامه حقوق پزشکي, Vol 12, 1397, PP.135-150
    Status: Available PDF
26. فرامرز عطريان, "اصل امنيت حقوقي و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد", مطالعات حقوق عمومي, Vol 47-2, 1396, PP.281-301
    Status: Available PDF
27. فرامرز عطريان, محمدمهدي غمامي, "تحول نظام عمومي دولت و اقتدارات وي در فرآيند جهاني شدن با تاکيد بر نظام حقوقي دولت جمهوري اسلا مي ايران ", فصلنامه تخصصي علوم سياسي, Vol 13-38, 1396, PP.112 - 85
    Status: Available PDF
28. فرامرز عطريان, "تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم ادارۀ خوب؛ مطالعۀ تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديۀ اروپا", مجله مطالعات حقوق تطبيقي, Vol 7-1, 1395, PP.271-298
    Status: Available PDF
29. يعقوب سلامتي, مسعود اخوان فرد, فرامرز عطريان, "تكليف بر رعايت حق بر آموزش در حقوق اسلامي و مقررات حقوق بشر", فقه و مباني حقوق اسلامي, Vol 8-4, 1394, PP.89-104
    Status: Available PDF
30. فرامرز عطريان, "وضعيت حقوقي تملك هاي دستگاه هاي اجرايي پس از انتفاي طرح", فصلنامه حقوق اداري, Vol 2-5, 1393, PP.125-146
    Status: Available PDF
31. مسعود راعی, فرامرز عطريان, "استقلال سازمانهاي غيردولتي در نظام حقوقي ايران، فرانسه و سوئيس", مجله مطالعات حقوق تطبيقي, Vol 5-2, 1393, PP.379-400
    Status: Available PDF
32. محمد جواد رضایی زاده, فرامرز عطريان, "اصل الزام به ارائه دلايل تصميمات اداري در پرتو مفهوم اداره خوب: مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا", فصلنامه دانش حقوق عمومي, Vol 3-10, 1393, PP.91-111
    Status: Available PDF
33. مهدی هداوند, "اصل لزوم در ايقاعات اداري", حقوق اداري, Vol 1, 1393, PP.113-145
    Status: Available PDF
34. محمد جواد رضایی زاده, فرامرز عطريان, "مسئوليت مدني دولت ناشي از تصويب، تغيير و يا عدم اجراي طرح هاي شهري", حقوق اداري, Vol 1, 1392, PP.11-48
    Status: Available PDF
35. مسعود راعی, فرامرز عطریان , "حاكميت قانون و احكام حكومتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران", حکومت اسلامي, Vol 63, 1391, PP.123-146
    Status: Available PDF
36. , "-", ͘-, Vol 1, 1391, PP.123-146
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی