سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری حقوق عمومي علوم و تحقيقات تهران ايران 1393
کارشناسی ارشد حقوق عمومي امام صادق(ع) ايران 1387
کارشناسی حقوق امام صادق(ع) ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مشاور حقوقي شهرداري اصفهان 1386 1396
مدير پژوهش دانشکده حقوق الهيات و معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 حقوق عمومي