طرحهای پژوهشی

1. فرامرز صافی اصفهانی , "نظارت بر حسن انجام پروژه طراحي و توليد نرم افزار مترجم متن به متن", تاریخ تصویب طرح :1393/10/01, تاریخ خاتمه :1394/10/01
2. فرامرز صافی اصفهانی محمد حسین ندیمی شهرکی شیما راکیان , "شناسايي سرقت علمي-ادبي بر اساس روش معنايي", تاریخ تصویب طرح :1392/12/01, تاریخ خاتمه :1393/06/01
3. محمد حسین ندیمی فرامرز صافی الناز شفیق فر , "توازن بار در محاسبات گريدي با استفاده از بهينه‌سازي كلوني مورچگان", تاریخ تصویب طرح :1391/09/01, تاریخ خاتمه :1392/09/01
4. فرامرز صافی اصفهانی , "تهيه، طراحي و استاندارد سازي ارتباطات اطلاعاتي، خدمات مرکز داده و محتواي الکترونيکي استانداري اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1391/01/24, تاریخ خاتمه :1391/04/24