دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيستم عامل-Operating System کارشناسي
2 سيستم هاي عامل توزيع شده-Distributed Operating Systems کارشناسي ارشد
3 سيستم هاي توزيع شده-Distributed Systems کارشناسي ارشد
4 داده کاوي-Data Mining کارشناسي ارشد
5 محاسبات ابري-Cloud Computing کارشناسي ارشد
6 الگوريتم هاي تکاملي-Evolutionary Algorithms کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات