طرحهای پژوهشی

1. مسعود فرحناکیان حمزه شاهرجبیان , "بررسي پارامترهاي لپينگ بر کيفيت سطح و نرخ باربرداري قطعات فولادي", تاریخ تصویب طرح :1393/01/23, تاریخ خاتمه :1395/04/06
2. حمزه شاهرجبیان مسعود فرحناکیان پیام سراییان , "طراحي و ساخت دستگاه " پرداختکاري سايشي مغناطيسي" بکمک ارتعاشات آلتراسونيک براي سطوح داخلي و بررسي پارامترهاي آن بر زبري سطح قطعات فولادي زنگ نزن", تاریخ تصویب طرح :1392/12/16, تاریخ خاتمه :1394/04/23