دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 ماشين ابزار توليدي کارشناسي
2 کارگاه ماشين‌ابزار توليدي کارشناسي ناپيوسته
3 برنامه‌ريزي فرآيند کارشناسي نا پيوسته
4 علم مواد کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه علم مواد 8-10:30 دانشکده فني و مهندسي
يکشنبه حضور 10:30-12 دفتر
يکشنبه برنامه ريزي فرآيند 13-14:30 دانشکده فني و مهندسي
يکشنبه شناخت فلزات صنعتي 14:30-16 دانشکده فني و مهندسي
دوشنبه کارگاه ماشين ابزار 8-11 کارگاه
دوشنبه حضور 11-16 دفتر
سه شنبه مباحث منتخب 8-10:30 دانشکده فني و مهندسي
سه شنبه پرداخت فلزات 10:30-12 دانشکده فني و مهندسي
سه شنبه روش تحقيق 13-14:30 دانشکده فني و مهندسي
سه شنبه حضور 14:30-16 دفتر
سه شنبه حضور 14:30-16 دفتر
چهرشنبه کارگاه ماشين ابزار 8-11 کارگاه
چهارشنبه حضور 11-15 کارگاه
چهارشنبه حضور 15-18 کارگاه
چهارشنبه حضور 15-18 کارگاه