دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مقدمه اي بر تکنولوژي جراحي واصول وعملکرد فردسيرکولرواسکراب کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مقدمه اي برتکنولوژي جراحي-اصول وعملکرد فرد سيار واسکراب -آشنايي با وسايل وتجهيزات اتاق عمل -اصول استريليزاسيون وضد عفوني سرجيکال تکنولوژي والکساندر وترجمه هاي آنها

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه ويکشنبه آشنايي با وسايل وتجهيزات اتاق عمل-اصول استريليزاسي 9:40 الي 11:10 و11:20 الي 12:5 روزهاي سه شنبه الي 5 شنبه کارآموزي اتاق عمل