سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد بيهوشي علوم پزشکي تهران ايران 1369
کارشناسی پرستاري اصفهان ايران 1365

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديريت امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ,عضو ودبيرکميته علوم پزشکي اصفهان -وزارت بهداشت 1370 1373

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 اتاق عمل وريکاوري