طرحهای پژوهشی

1. زهرا فنایی , "ديوارنگاره هاي کوتاه شهري اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1395/11/28, تاریخ خاتمه :1395/12/28
2. فرشته احمدی نسرین مختاری زهرا فنائی , "شناخت و ارائه ضوابط بکارگيري هنرهاي سنتي در فضاهاي شهري کلانشهر اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1395/08/06, تاریخ خاتمه :1397/10/08
3. سيد علي مجابي زهرا فنایی مریم فیض الهی , "بررسي و احياي طرح، نقش و رنگ قالي مزلقان", تاریخ تصویب طرح :1392/05/01, تاریخ خاتمه :1395/09/16
4. سيد علي مجابي مريم فيض الهي زهرا فنایی , ""بررسي سير تحول طرح و نقش و رنگ قالي ويست(ياوري)",", تاریخ تصویب طرح :1387/09/04, تاریخ خاتمه :1390/08/29