جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
کتاب برگزيده سال 1390 1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پژوهشگر برتر سال 1390 1390 وزارت کشور - استانداري اصفهان
کتاب برگزيده نخستين جشنواره فرهيختگان 1390 دانشگاه آزاد اسلامي علی مجابی
هفدهمين جشنواره هنر و ادبيات ديني پژوهشي و فرهنگي قرآن و عترت 1392 معاونت دانشجويي و فرهنگي اداره فعاليت هاي قرآن و عترت
رتبه اول جشنواره آثار فرهنگي هنري حجاب و عفاف 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
رتبه اول نقاشي استاني 1394 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
بيستمين جشنواره هنر و ادبيات ديني پژوهشي قرآن و عترت 1394 معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي اداره کل فعاليت هاي قرآن و عترت
بيست و يکمين جشنواره هنر و ادبيات ديني پژوهشي و فرهنگي قرآن و عترت 1395 معاونت دانشجويي و فرهنگي اداره فعاليت هاي قرآن و عترت
ششمين جشنواره فرهيختگان 1397 دانشگاه آزاد اسلامي
رتبه دوم نقاشي با موضوع نماز 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
رتبه اول نقاشي در نمايشگاه دستاوردهاي آثار فرهنگي و هنري 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
رتبه دوم نمايشگاه دستاوردهاي آثار فرهنگي هنري 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دستاوردهاي آثار فرهنگي هنري با موضوع نماز 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
بيست و پنجمين جشنواره هنر و ادبيات ديني 1400 دانشگاه آزاد اسلامي