دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تاريخ هنر ايران کارشناسي
2 تاريخ هنر جهان کارشناسي
3 هنر در تمدن اسلامي(1) و(2) کارشناسي
4 آشنايي با تاريخ معماري جهان کارشناسي
5 آشنايي با معماري اسلامي کارشناسي
6 تاريخ هنر ايران کارشناسي
7 مباني هنرهاي تجسمي يک و دو کارشناسي
8 تاريخ معماري ايران قبل از اسلام کارشناسي
9 تاريخ معماري ايران در دوره اسلامي کارشناسي
10 مباني رنگ در فرش دستباف کارشناسي
11 طراحي پايه يک و دو کارشناسي
12 هنر در تمدن اسلامي يک و دو کارشناسي
13 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران کارشناسي
14 آشنايي با صنايع دستي ايران کارشناسي
15 آشنايي با تزئينات معماري اسلامي کارشناسي
16 تاريخ معماري جهان کارشناسي
17 تاريخ معماري اسلامي کارشناسي
18 زيبايي شناسي در فرش دستباف ايران کارشناسي
19 درک و بيان محيط کارشناسي پيوسته معماري
20 زيبايي شناسي هنر کارشناسي ارشد
21 مطالعات تطبيقي هنر 1 و 2 کارشناسي ارشد پژوهش هنر
22 طرح ها و مهارت ها در هنرهاي سنتي کارشناسي ارشد معماري داخلي
23 مباحث ويژه در هنر هاي اسلامي کارشناسي ارشد پژوهش هنر
24 آشنايي با مکاتب هنري شرق ارشد پژوهش هنر
25 طراحي تخصصي کارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس
26 متدهاي کاربرد رنگ در لباس ارشد طراحي پارچه و لباس
27 زبان و بيان در هنر هاي سنتي دکتري تخصصي پژوهش هنر
28 زبان و بيان در هنرهاي معاصر دکتري تخصصي پژوهش هنر
29 نظريه ها و نقد هنري دکتري تخصصي پژوهش هنر
30 مطالعات تطبيقي هنر اسلامي دکتري تخصصي پژوهش هنر

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات