سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي دانشگاه شاهد ايران 1393
کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس ايران 1379
کارشناسی نقاشي دانشگاه شاهد ايران 1375

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير پژوهشي دانشکده هنر، معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي و احد نجف آباد 1394 1397
مدير گروه کارشناسي ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مطالعات تطبيقي در هنر اسلامي
2 نقاشي
3 فرش دستباف و منسوجات سنتي
4 تاريخ هنر اسلامي، ايران و جهان
5 هنرهاي سنتي ايران و جهان