سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری قلسفه و کلام اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1385
کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) ايران 1380
کارشناسی فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) ايران 1378

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه - 1386 1391

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 فلسفه و کلام
2 منطق
3 زبان تخصصي