طرحهای پژوهشی

1. فرهاد فغانی قاسم مییرجلیلی , "بررسي عملکرد و نحوه مدلسازي ترافيکهاي کنفرانس ويدئويي رايج در شبکه‌هاي مخابراتي", تاریخ تصویب طرح :1390/03/25, تاریخ خاتمه :1392/09/30