جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
دانش آموخته رتبه اول کارشناسي ارشد 1387 دانشگاه يزد فرهاد فغانی
پژوهشگر برتر 1388 دانشگاه يزد فرهاد فغانی