دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تئوري پيشرفته مخابرات کارشناسي ارشد
2 شبکه هاي مخابرات داده کارشناسي ارشد
3 مهندسي ترافيک در شبکه هاي مخابراتي کارشناسي ارشد
4 تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها کارشناسي
5 شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
6 مخابرات 1 کارشناسي
7 مخابرات 2 کارشناسي
8 مهندسي ترافيک در شبکه کارشناسي
9 مباحث ويژه در مخابرات 1 کارشناسي
10 مباحثي در مخابرات ديجيتال دکتري
11 مدلسازي و ارزيابي عملكرد شبكه كارشناسي ارشد- دكتري
12 سوئيچينگ و مسيردهي در شبكه هاي مخابراتي كارشناسي ارشد- دكتري
13 امنيت در شبکه هاي مخابراتي تحصيلات تکميلي
14 برنامه نويسي کامپيوتر کارشناسي
15 يادگيري ماشين کارشناسي ارشد
16 مخابرات ديجيتال کارشناسي
17 سيگنالها و سيستمها کارشناسي
18 زبان تخصصي پيشرفته دکتراي تخصصي
19 سمينار کارشناسي ارشد
20 روش تحقيق کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 تئوري پيشرفته مخابرات سيستمهاي مخابراتي
2 تجزيه و تحليل سيستمها سيگنالها و سيستمها
3 مهندسي ترافيک در شبکه هاي مخابرات داده مهندسي ترافيک و QoS در شبکه هاي مخابراتي
4 مباحثي در مخابرات ديجيتال سيستمهاي مخابراتي

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات