دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 الكترونيك 1 كارشناسي
2 مدارهاي مجتمع خطي كارشناسي
3 مدارهاي الكترونيكي كارشناسي
4 ماشينهاي الكتريكي 1 كارشناسي
5 ماشينهاي الكتريكي 2 كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات