سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مهندسي برق- الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1383
کارشناسی مهندسي برق- قدرت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه برق- الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1393
معاون آموزشي دانشكده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1394
مدير كل امور آموزشي معاونت آموزشي 1394 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ
2 كنترل ماشينهاي الكتريكي
3 الکترونيک قدرت