مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. پریوش اسماعیلی, , "نقش استعاره در برجسته سا زي شرايط پاندمي: بررسي گفتمان خبر ي متمرکز بر کرونا در خبرگزا ري ايرن ا", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1399
    Status: Unavailable PDF