دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 گفت و شنود1و3- دستور و نگارش 1- در آمدي بر ادبيات 1 و2- زبان عمومي- زبان تخصصي دکتري کامپيوتر و معماري و شهرسازي- زبان تخصصي ارشد معماري کارشناسي- کارشناسي ارشد- دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 گفت و شنود 3 Q: Skills for Success; Ielts Advantage

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه الي چهار گفت و شنود ۳- دستور و نگارش 1- مهارتهاي گفتاري و ش 8-13 روزهاي يکشنبه بعد از ظهر کلاس زبان عمومي از ساعت 1