سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي تهران ايران 1376

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 شعرشناسي شناختي، مطالعات استعاره، ادبيات جنگ