مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. امیرحسین عشقی, جعفر سلطانی, محمدمهدی رضایی, شاهرخ شجاعیان, "A robust control strategy for a single‐phase grid‐connected multibus microgrid based on adaptive sliding mode control and dynamic phasor concept", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol 31, 2021, PP.e12936
    Status: Unavailable PDF
2. امیرحسین عشقی, محمدمهدی رضایی, شاهرخ شجاعیان, "Robust Control of Active and Reactive Power of a Single Phase Grid–connected Inverter Based on the Current Dynamic Phasor", Journal of Novel Researches on Electrical Power, Vol 10-2, 1400, PP.25-33
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. امیرحسین عشقی, محمدمهدی رضایی, , "بررسي روشهاي ذخيره سازي انرژي و مطالعه اثرات روش ذخيره سازي انرژي هواي فشرده", همايش ملي انرژي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر, 1394
    Status: Unavailable PDF