دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تحليل مدارهاي الكتريكي كارداني پيوسته
2 تحليل مدارهاي الكتريكي DC كارداني پيوسته
3 تحليل مدارهاي الكتريكي ac كارداني پيوسته
4 ماشين هاي الكتريكي DC و آزمايشگاه كارداني پيوسته
5 ماشين هاي الكتريكي ac و آزمايشگاه كارداني پيوسته
6 مدارهاي الكتريكي 1 كارداني پيوسته
7 الكترونيك صنعتي كارداني پيوسته
8 آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 1 و 2 كارشناسي
9 روشنايي فني كارداني پيوسته
10 تاسيسات الكتريكي كارشناسي
11 ماشين هاي الكتريكي 2 و 3 كارشناسي
12 بررسي سيستم هاي قدرت 1 و 2 كارشناسي
13 رله و حفاظت سيستم هاي الكتريكي كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 تحليل مدارهاي الکتريکي DC و ac ، مدارهاي الکتريکي 1 تحليل مدارهاي الکتريکي تاليف مجيد قاسمي
2 ماشين هاي الکتريکي DC و ac ماشين هاي الکتريکي نوشته استفن چاپمن

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يكشنبه ماشين هاي الكتريكي ac و آزمايشگاه 8 الي 10:15 تدريس
يكشنبه ملاقات حضوري 10:15 الي 15:30 حضور
يكشنبه تحليل مدارهاي الكتريكي DC 15:30 الي 17 تدريس
دوشنبه ملاقات حضوري 8 الي 10:15 حضور
دوشنبه مدارهاي الكتريكي 1 10:15 الي 13:15 تدريس
دوشنبه ملاقات حضوري 13:15 الي 15:15 حضور
سه شنبه ملاقات حضوري 8 الي 15:15 حضور و شركت در جلسات دانشكده
چهارشنبه ماشين هاي الكتريكي DC و آزمايشگاه 8 الي 10:15 تدريس
چهارشنبه ملاقات حضوري 10:15 الي 11:30 حضور
چهارشنبه تحليل مدارهاي الكتريكي ac 11:30 الي 13 تدريس
چهارشنبه ملاقات حضوري 13 الي 15:15 حضور