سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق قدرت آزاد اسلامي واحد خميني شهر ايران 1401
کارشناسی ارشد مهندسي برق قدرت آزاد اسلامي واحد ساوه ايران 1389
کارشناسی مهندسي برق قدرت آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1387

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه آموزشکده فني و حرفه اي سما نجف آباد 1395 1400
مدير گروه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400 1403

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 کنترل ميکروگريدها