طرحهای پژوهشی

1. ناصر نهضت , "بهينه سازي کنتور هاي ديافراگمي گاز منازل در بخشهاي خانگي از G4-G100", تاریخ تصویب طرح :1384/10/28, تاریخ خاتمه :1386/10/28