دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Metrology
2 Machinability
3 Machine tools
4 CNC Workshop
5 Metrology Lab
6 Machine tools Workshop
7 Robotic
8 رباتيک کارشناسي
9 ماشينهاي اونيورسال کارشناسي
10 توانايي ماشينکاري کارشناسي
11 سيستمهاي اندازه گيري کارشناسي
12 روشهاي توليد کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه روشهاي توليد 13-17 -
يکشنبه روشهاي توليد 13-17 -
دوشنبه توانايي ماشينکاري 13-17 -
سه شنبه توانايي ماشينکاري 13-17 -