مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1394/01/25 اسلايد درس توانايي ماشينکاري بخش اول - ...
2 1394/01/25 اسلايد درس توانايي ماشينکاري بخش دوم -- ...
3 1394/01/25 اسلايد درس توانايي ماشينکاري بخش سوم -- ...
4 1394/01/25 اسلايد درس توانايي ماشينکاري بخش چهارم -- ...
5 1395/09/03 اسلايدهاي درس روشهاي توليد بخش اول درس روشهاي توليد و کارگاه ...
6 1395/09/03 اسلايدهاي درس روشهاي توليد بخش دوم درس روشهاي توليد و کارگاه ...
7 1395/09/03 اسلايدهاي درس روشهاي توليد بخش سوم درس روشهاي توليد و کارگاه ...
8 1395/09/03 اسلايدهاي درس روشهاي توليد بخش چهارم درس روشهاي توليد و کارگاه ...
9 1394/02/27 فرمت گزارش کار آزمايشگاه توانايي ماشينکاري -- ...
10 1394/12/16 فايلهاي آزمايشگاه اندازه گيري و کنترل دقيق مهندسي صنايع تعاريف و دستور العمل گزارشکار نويسي ...
11 1395/09/03 اسلايدهاي مبحث تراشکاري درس روشهاي توليد و کارگاه ...
12 1395/09/03 اسلايدهاي مبحث فرزکاري درس روشهاي توليد و کارگاه ...
13 1395/09/03 اسلايدهاي مبحث سنگ زني درس روشهاي توليد و کارگاه ...
14 1395/09/03 اسلايدهاي مبحث خان کشي درس روشهاي توليد و کارگاه ...
15 1396/08/03 اسلايدهاي مبحث سوراخکاري درس روشهاي توليد وکارگاه ...
16 1397/03/07 اسلايدهاي مبحث آهنگري (منبع امتحان پايان ترم درس روشهاي توليد) درس روشهاي توليد و کارگاه ...
17 1397/03/07 اسلايدهاي مبحث نورد، اکستروژن و قالبهاي فلزي(منبع امتحان پايان ترم درس روشهاي توليد) درس روشهاي توليد و کارگاه ...
18 1396/12/05 ايمني در جوشکاري کارگاه جوشکاري و ورقکاري ...
19 1396/12/12 برشکاري با هوا-گاز کارگاه روشهاي جوشکاري و ورقکاري ...
20 1397/03/07 جوشکاري با گاز(منبع امتحان پايان ترم کارگاه جوشکاري) کارگاه جوشکاري و ورقکاري ...
21 1396/12/21 اسلايدهاي کلاسي جوشکاري با گاز کارگاه روشهاي جوشکاري و ورقکاري ...
22 1397/03/07 جوشکاري با قوس الکتريکي(منبع امتحان پايان ترم کارگاه جوشکاري) کارگاه روشهاي جوشکاري و ورق کاري ...
23 1397/03/02 جوشکاري با گاز محافظ کارگاه جوشکاري و ورقکاري ...
24 1397/03/05 جوشکاري مقاومتي و ورقکاري کارگاه جوشکاري و ورقکاري ...
25 1397/07/25 اسلايدهاي جوشکاري قوس الکتريکي درس روشهاي جوشکاري و ورقکاري ...