اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
A fabrication method for nanostructured composite sheets with electroless composite coating via accumulative roll bonding 2018 آمریکا نادر محمدیان
علی مهتاب
سیدامیرحسین امامی
کامران امینی
فریدون پیامی
محمدحسین بینا
ايجاد پوشش الکترولس نيکل - بور بر روي زير لايه آلومينيوم 1396 ایران نادر محمدیان
علی مهتاب
آرمین فرشود
سیدامیرحسین امامی
محمدحسین بینا
کامران امینی
ورق نانوکامپوزيتي نانوساختار با پوشش الکترولس کامپوزيتي به روش نورد تجمعي 1396 ایران علی مهتاب
نادر محمدیان
آرمین فرشود
سیدامیرحسین امامی
کامران امینی
محمدحسین بینا