سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری متالورژي استخراجي دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1388
کارشناسی ارشد متالورژي استخراجي دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1381
کارشناسی متالورژي استخراجي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1379

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رئيس دانشکده مهندسي مواد دانشگاه آزاد نجف آباد 1388 1389
مدير تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مواد دانشگاه آزاد نجف آباد 1391 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 موازنه جرم و انرژي
2 سينتيک و ترموديناميک
3 توليد و تصفيه و بازيابي فلزات
4 فعال سازي مکانيکي