دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Special English Language in Aerospace Enginnering Bachlor
2 Mechanics of Fluid Laboratory Bachlor
3 Mechanics of Fluid Bachlor
4 Introduction to Aerospace Engineering Bachlor
5 Advanced Fuel and Combustion Master
6 Fuel and Combustion Bachlor
7 Rocket Principle Bachlor
8 Turbomachinery Bachlor
9 Thermodynamic Bachlor
10 Thermodynamic Laboratory Bachlor

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات